• ประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

• ประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

• บรรยายเรื่องแนวทางการจัดทำแผนฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จ.กระบี่...

• ให้คำแนะนำการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อบต. เขาไม้แก้ว...

• เยี่ยมเยียนสถานศึกษาดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ...

• เยี่ยมเยียนสถานศึกษาดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ...

• เยี่ยมเยียนสถานศึกษาดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านแผ่นดินเสมอ ...

• ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ...

• จัดประชุมทำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 7 (พื้นที่ตรัง) ...

• จัดประชุมประชุมติดตามผลพร้อมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ (พื้นที่สงขลา)...

• จัดประชุมประชุมติดตามผลพร้อมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ (พื้นที่นครศรีธรรมราช) ...

• จัดประชุมประชุมติดตามผลพร้อมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ (พื้นที่ตรัง) ...

• เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบไม่ต้องใช้น้ำที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเสม็ดขาว ...

 
   
   
 
       
       
   

 

Free Web Hosting